Csomag: +36 30 448 2898
0 Kosár
Megbízható, gyors laptop alkatrész webáruház és szaküzletek kiemelkedő garanciákkal

„EB 2024” nyereményjáték-szabályzat1. A Játék és a Szervező

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Signal Computer Kft. (székhely: 1117 Budapest Fehérvári út 55./ A-B. ép. földszint, adószám: 10234958243, cégjegyzékszám: 01 09 061789) (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott „EB 2024” nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a Játékban?

2.1. A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
2.2. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői nem vehetnek részt.
2.3. A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel a laptop vásárlásával kezdődik.
2.4. A Játékban egy Játékos minden egyes megvásárolt laptop után egy eséllyel vesz részt.
2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

3.1. A játék időtartama: 2024. május 22. – 2024. június 12.
3.2. Sorsolás: 2024. június 13.
3.3. Eredményhirdetés: az eredményeket a sorsolást követően a Laptophardware facebook oldalán tesszük közzé, a nyertest telefonon és e-mail-ben értesítjük.
3.4. Nyertesek száma: 1 fő nyertes és 1 pótnyertes.
3.5. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, laptopot kell vásárolnia a játék időtartama alatt, és a rendelését át kell vennie és ki kell fizetnie.

4. Nyeremények, Nyertes

4.1. Nyeremény: 1 db Projektor TV H9
4.2. Nyertes: véletlenszerű sorsolással kiválasztott Játékos. (https://hu.piliapp.com/) 
4.3. A nyeremény készpénzre nem váltható át.
4.4. A nyertes gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva, kerül kiválasztásra.
4.5. A nyeremény átvétele kizárólag a Laptophardware üzleteiben lehetséges:
•    Budai üzlet: 1117 Budapest, Fehérvári út 55.
•    Pesti üzlet: 1135 Budapest, Béke utca 9.
4.6. A nyertesnek a kihirdetést követően 5 munkanapon belül kell átvennie a nyereményét. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, vagy nem veszi át a nyereményt a megadott határidőn belül, korábban kisorsolt pótnyertes kerül értesítésre.
4.7. Amennyiben a nyertes él a vásárlástól való 14 napos elállási jogával, úgy automatikusan elveszíti a nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó jogosultságát, és köteles visszaszolgáltatni a nyereményt.

5. A Nyertes értesítése

5.1. Az eredményhirdetést követően a Szervező a nyertessel, a megadott e-mail címen és telefonszámon veszi fel a kapcsolatot.
5.2. Amennyiben a nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 5. munkanapig nem reagál a megkeresésre a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.
5.3. A nyertes csak és kizárólag személyesen veheti át a nyereményét a következő címeken: 1117 Budapest, Fehérvári út 55, vagy 1135 Budapest, Béke utca 9. A nyertes beleegyezik, hogy a nyeremény átadásáról fotó készül.

6. Kizárás

6.1. Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

7. A Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Signal Computer Kft. weboldalán keresztül értesíti a Játékost.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti. Az internetszolgáltató műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
9.2. A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.
9.3. A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.
9.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.
9.5. A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

10. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.).
10.1. Az adatkezelő
A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:
Cégnév: Signal Computer Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 55./ A-B. ép. földszint
Központi ügyintézés helye: 1117 Budapest, Fehérvári út 55./ A-B. ép. földszint
Cégjegyzékszám: 01 09 061789
Adószám: 10234958243
Email cím: info@laptophardware.hu
10.2. A kezelt személyes adatok köre
A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:
(i) Játékosok esetében
• név
• e-mail cím
• telefonszám
(ii) Nyertes esetében
• név
• telefonszám
• email cím
10.3. Az adatkezelés jogalapja
A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező weboldalán.
10.4. Az adatkezelés célja
A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.
10.5. Az adatkezelés tartama
A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.
A Játékos az info@laptophardware.hu email címen keresztül bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.
10.6. Törlés
10.6.1. A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.
10.6.2. A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz info@laptophardware.hu email címen keresztül.
10.7. Adatbiztonság
A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
 
Utolsó módosítás dátuma: 2024. május 21.

Kérlek, add meg a regisztráció alkalmával használt e-mail címedet, melyre hamarosan kapsz egy levelet. A levél egy olyan speciális URL-t tartalmaz, amelynek segítégével új jelszót állíthatsz be fiókodhoz.